Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектоника

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Тектоника

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Oпшта геологија, Структурна геологија

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са тектоником плоча: фактографијом, процесима у граничним и интралитосферним доменима и механизмима хоризонталне и вертикалне мобилности.

Исход предмета: Студенти стичу теоријска сазнања неопходна за разумевање фундаменталних геолошких проблема из различитих домена геологије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, унутрашња грађа Земље, тектонски покрети, тектоника литосферних плоча, дивергентни (екстезиони) тектонски режим, конвергентни тектонски режим, тектонски режим трансформних границе плоча, интралитосферни тектонски режим главне фазе развоја литосфере

Практична настава
Показни и практични самостални задаци везани за геометрију и кинематику литосферних плоча (полови ротације, брзине ширења у зони средњеокеанских гребена, брзине и вектори кретања плоча, геометријске операције на сфери).

Литература:

 1. Маровић, М., Геотектоника, скрипта
 2. Димитријевић, М.D., 2000. Основи геотектонике. ДИТ НИС, Нови Сад
 3. Хаин, Б.E. и Ломизе, М.Г., 1995. Геотектоника с основами геодинамике. Москв. Универз.
 4. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co. ка, Београд.

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   30
   Предиспитне обавезе Поена
   2
   15
   40 (2*20)
   10

   Додатни услови оцењивања: