Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија лежишта нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија лежишта нафте и гаса

Предавачи: проф. др Александар Костић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов:
Нема

Циљ предмета:
Стицање знања о геологији лежишта нафте и гаса, типовима лежишта и њиховим карактеристикама. Сагледавање ресурса нафте и гаса, упознавање са израдом профила и карата лежишта.

Исход предмета:
Овладавање знањима из области геологије лежишта нафте и гаса на нивоу који је неопходан за савладавање проблематике њиховог истраживања и експлоатације.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Основи геологије нафте, дистрибуција ресурса и резерви нафте и гаса у свету. Генетски модел образовања лежишта нафте и гаса: генерисање, миграција и акумулација у лежишта. Модели лежишта: профили и карте. Класификација замки, лежишта, нафтних и гасних поља. Нафтна и гасна лежишта и поља у Србији и свету. Перспективна подручја у Србији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа познатих нафтних и гасних поља и лежишта у свету и код нас. Класификације лежишта нафте и гаса. Основи картирање лежишта нафте и гаса: израда профила и карата.

Литература:
Аксин, В., 1967: Геологија нафте.- Дневник, Нови Сад, 800 стр.
Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте.- РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове. Континуирано учење с провером знања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: