Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Нацртна геометрија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS)

Назив предмета: Нацртна геометрија

Предавачи: проф. др Александар Чучаковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Проучавање метода нацртне геометрије за једнозначно представљање просторних ликова у равни. Анализа, конструкција и дискусија задатака из геолошке струке, погодних за решавање применом метода нацртне геометрије.

Исход предмета: Оспособљеност студента да примени методе нацртне геометрије на решавање конкретног проблема из струке.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Пројектовање. Перспективно-колинеарно пресликавање. Нормално пројектовање. Трансформација. Ротација. Пресеци површи. Аксонометрија. Централно пројектовање. Котирана пројекција. Примери из геолошке струке.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Перспективно-колинеарно пресликавање. Нормално пројектовање (примери). Положајни и метрички задаци. Пресеци површи. Аксонометрија. Централно пројектовање. Котирана пројекција. Блок дијаграм земљишног слоја. Видиковац, прав пут водораван, односно у паду. Пут у кривини водораван односно у паду. Управни пресеци пута и терена. Примена метода изохипси и попречних пресека.

Литература:

  1. М.Шарац: Збирка решених испитних задатака из нацртне геометрије, РГФ, Београд, 2000.
  2. З.Шнајдер: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1979.
  3. П.Анагности: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1985.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања: монолошко-дијалошка метода Вежбе: фронтално-развојна метода

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
10
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: