Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Општа геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Општа геологија

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: nema

Циљ предмета: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје земљe посебно ендодинамичких, односно егзодинамичких процеса.

Исход предмета: Након завршеног курса студент треба да овлада са око 4000 термина и номена из овог општестручног мултидисциплинарног предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава Теорије о постанку земље и њеног затвореног динамичког система, тектоника, вулканизам, сеизмизам, метаморфизам. Егзодинамичка збивања на површини земље под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и деструкције раније наталих.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се одвијају кроз презентације уз коришћење модерних софтвера који омогућавају симулацију већине геолошких процеса и реконструкције кретања литосферних плоча кроз геолошку историју.

Литература:

  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
10
10

Додатни услови оцењивања: