Српски | English

Физичка и колоидна хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Физичка и колоидна хемија

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање основних законитости физичкохемијских процеса везаних за структуру и особине супстанци, термодинамичког изучавањa смера и равнотеже процеса, процеса на граници фаза, грубо дисперзних (суспензија и емулзија) и колоидних система, реологије и стабилности колоида, коагулације и флокулације, електрохемије и хемијске кинетике као и неких од метода физичкохемијске анализе, а у циљу предвиђања могућих загађења животне средине и њене заштите и примене стечених знања у одређеним областима.

Исход предмета: Поседовањем знања из наведених области физичке хемије студент може да: идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречиле, као и да прати друге курсеве предвиђене као обавезне или изборне, a за које је потребно знање предвиђенo oвим предметoм.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Емисија и апсорпција електромагнетског зрачења.Атомски спектри. Рендгенско зрачење и заштита. Rадиоактивност; детекција, дозиметрија и заштита. Молекулски спектри. Заштита од UV и IC зрачења. Гасно стање. Идеално гасно стање. Транспортне особине гасова (дифузија, вискозитет, топлотна проводљивост). Реално гасно стање.Течно стање. Вискозитет. Раствори. Чврсто стање.Кристално и аморфно. Молекулски, јонски, ковалентни и метални кристали. Полиморфизам и изоморфизам. Дефекти кристалне решетке. Полупроводници. Термодинамика.I закон термодинамике. Енталпија. Топлота растварања, неутрализације, сагоревања. II закон термодинамике. Ентропија. Гибсова слободна енергија. Смер одигравања процеса. Константа равнотеже и Гибсова слободна енергија. III закон термодинамике. Тест I. Равнотежa фаза. Гибсово правило. Фазни дијаграми. Термалне методе анализе (TG, DTA, DSC). Појаве на граници фаза. Површински напон. ПАМ. Адсорпција: физичка и хемијска. Адсорпционе изотерме. Примена адсорпције и апсорпције у заштити животне средине. Дисперзни системи.Суспензије. Емулзије. Колоидни системи. Стабилност. Двојни електрични слој. Зета потенцијал. Коагулација и флокулација. Реологија колоида. Електрохемија. Електрична и моларна проводљивост електролита. Активност. Кондуктометрија. Електроде. Електрохемијски низ елемената. Потенциометријска мерења (pH раствора, pH-метријске титрације). Корозија. Заштита од корозије. Хемијска кинетика.Брзина хемијске реакције. Ред реакције. Катализа. Примена катализе у заштити животне средине. Тест II.

Практична настава
Емисиона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Радиоактивност. ГМ бројач. Апсорпција γ-зрачења. UV-VIS спектрофотометрија. IC спектрофотометрија. Термодинамика-рачунска вежба. Равнотежa фаза. Вискозитет течности, суспензије. Реологија колоида. Структура колоидне честице. Кондуктометријско одређивање растворљивости и производа растворљивости минерала. Електроде за мерење pH.

Литература:

  1. Душица Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ, 2004.
  2. Иванка Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд, 2000.
  3. Спасоје Ђорђевић: Физичка хемија, ТМФ, 2000.
  4. Samuel Glasstone: Textbook of Physical Chemistry, Lancaster Press, PA.
  5. Љ.Ђаковић, Колоидна хемија, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1995.
  6. Colloid chemistry in mineral processing, J.S. Laskowski, J.Ralston (Eds), Elsevier, 1992.
  7. P. C. Hiemenz, Principles of Colloid and Surface Chemistry, Second Edition, Marcel Dekk-er, 1986.
  8. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Edition,Edited by K.S. Birdi CRC Press 2002.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практична настава кроз cамосталан лаб. рад и израду лаб.дневникa

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -