Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Примена поступака припреме минералних сировина у заштити животне средине и рециклажи

Исход предмета: Укључивање у рударску привреду и екологију или наставак студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводне напомене, значај предходног класирања отпада на месту настанка за успешну сепарацију истог.. Ручно одабирање, Гравитацијска концентрација у рециклажи комуналног отпада, Магнетска концентрација у рециклажи комуналног отпада, Електрична концентрација у рециклажи, Флотацијска концентрација у рециклажи, Лужење и рециклажа.

Практична настава
Одговарајућа експериманталне, лабораторијске вежбе прате све наведене наставне јединице: дробљење, просејавање, млевење, класирање, гравитацијска концентрација крупних класа, гравитацијска концентрација ситних класа, гравитацијска концентрација муљева, гравитацијака концентрација у тешкој средини, сува магнетска концентрација, мокра магнетска концентрација, згушњавање, филтрирање производа.

Литература:

  1. П. Лазић, Скрипта Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -