Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Технологија површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија површинске експлоатације

Предавачи: др Бојан Димитријевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основним технолошким процесима и поступцима у површинској експлоа-тацији, техничким карактеристикама и технологијом рада основне откопне, транспортне и одлага-лишне опреме. Оспособљавање студената за примену метода и техника дефинисања и избора технолошких параметара рада рударске опреме. Оспособљавање студената за примену метода и техника прорачуна параметара технолошких процеса откопавања, одлагања и депоновања.

Исход предмета: Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Основе површинске екплоатације. (1 радна недеља) 2. Припрема материјала за утовар.(3 радне недеље) 3. Техника и технологија откопавања и утовара. (2 радне недеље) 4. Технолошки и радни параметри машина са дисконтинуалним радом. (2 радне недеље) 5. Технолошки и радни параметри машина са континуалним радом. (2 радне недеље) 6. Транспорт на површинским коповима. (1 радна недеља) 7. Одлагање јаловине при површинској експлоатацији. (1 радна недеља) 8. Специфичне технологије површинске експлоатације. (1 радна недеља) 9. Технологија депоновања и откопавања са депонија. (1 радна недеља) 10. Техничка рекултивација површинских копова. (1 радна недеља)

Практична настава
Практична настава обухвата прорачун технолошких параметара рада за следећу опрему и технолошке шеме: 1. Група технолошких шема рада багера кашикара. (4 радне недеље) 2. Група технолошких шема рада багера дреглајна. (3 радне недеље) 3. Група технолошких шема рада утоварача. (1 радна недеља) 4. Група технолошких шема рада роторних багера. (3 радне недеље) 5. Група технолошких шема рада багера ведричара. (2 радне недеље) 6. Група технолошких шема рада одлагача са траком и технолошких шема одлагања дисконтинуалном опремом. (2 радне недеље)

Литература:

  1. Павловић В., 1992., Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998., Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Пуртић Н., 1995., Бушење и минирање, Издање РГФ, Београд
  4. Кричак Л., 2006., Сеизмика минирања, Издање Центар за минирање, РГФ, Београд
  5. Кун Ј., 1981., Површинска експлоатација лигнита, Издање Рударски Институт Београд, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава (вежбе) обухвата израду карактеристичних примера групи и појединачан рад са студентима на решавању појединачних задатака. Активност у току вежби обухвата и израду Елабората који садржи решене задатке са вежби са кратким тероријским делом и обавезан је за све студенте. Предвиђен је један колоквијум који се организује након 10 недеља предавања и вежби. Настава ће бити пропраћена примерима из светске литературе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Активност у току вежби - Елаборат 20
Усмени испит 30
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 10

Додатни услови оцењивања: -