Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Техничка заштита и безбедност на раду

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка заштита и безбедност на раду

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области безбедности рада и техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

Исход предмета: Обученост за идентификацију и процену опасности. Оспособљеност за вођење евиденције и анализу повреда и професионалних оболења. Обученост за мерење концентрације гасова и планирање мера заштите. Оспособљеност за мерење концентрације минералне прашине и планирање мера заштите. Обученост за оцену климатских прилика радне околине. Оспособљеност за мерење буке и вибрација и планирање мера заштите. Обученост за коришћење средстава за заштиту органа за дисање. Познавање принципа организовања техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Савремени принципи спровођења заштите на раду. Повреде на раду и професионална обољења. Основни извори опасности у рударству и мере техничке заштите. Гасови у рудничкој атмосфери. Минерална прашина у рударској радној околини. Бука и вибрације. Рудничка клима и њена контрола. Осветлење у рудницима. Лична заштитна средства и њихова примена. Техничке мере заштите у подземној експлоатацији. Динамичке појаве у рудницима. Техничке мере заштите у површинској експлоатацији. Аерозагађење површинских копова. Опасности и мере заштите од пожара. Експлозије у рудницима. Служба спасавања у рудницима.

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди). Начин вођења евиденције и статистике повреда и професионалних оболења. Лабораторијски и преносни инструменти за мерење концентрација гасова. Методе и инструменти за мерење концентрације минералне прашине у атмосфери радне околине. Методе и инструменти за оцену стања климатских фактора радне околине. Методе и инструменти за мерење буке и вибрација у радним околинама. Апарати и средства за гашење пожара. Средства за заштиту органа за дисање. Методе раног откривања ендогених пожара. Методе и поступци за спречавање настајања и ширења експлозија у рудницима. План одбране и спасавања од опасности у рудницима.

Литература:

  1. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  2. Darling P. (ed.) (2011), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 3rd Ed. Vol.1.
  3. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall.
  4. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд.
  5. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -