Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Основе енергетике

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основе енергетике

Предавачи: проф. др Марија Живковић, проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Развијање интердисциплинарног приступа технолошким и инжењерским проблемима везаним за ене-ргетику. Упознавање студента са обновљивим и необновљивим изворима енергије са становишта општих карактеристика, резерви, начинима коришћења и др. Усвајање знања о трансформацији енергије, ефикасности технологија, еколошким и економским параметрима.Упознавање са начином израде и итерпретацијом енергетског биланса различитих потрошача.

Исход предмета: По завршетку курса студент би требало да усвоји неопходна знања о различитим изворима енергије (настанак, хемијски састав, физичке и термодинамичке карактеристике, резерве, и др.). Способан је да анализира различите методе њиховог коришћења, ефикасност примене, еколошку и економску прихватљивост. Студент је способан да анализира шеме различитих трансформација енергије, као и да састави енергетски биланс различитих потрошача.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјски развој енергетике. Основни појмови и дефиниције. Извори примарне енергије. Необновљиви извори енергије:угаљ, нафта, природни гас, нуклеарна горива, уљни шкриљци и битуменозни пескови, тресет.Обновљиви извори енергије: хидроенергија, енергија сунца, енергија ветра, геотермална енергија, биомаса, енергија морских таласа, енергија плиме и осеке, термални градијент мора. Производња трансформисаних облика енергије Припрема и прерада угља. Брикетирање, сушење, коксовање, гасификација. Припрема и прерада нафте и гаса.Секундарна енергија. Производња електричне енергије. Термоелектране. Термоелектранне-топлане. Нове технологије за производњу електричне енергије.Производња топлотне енергије. Енергетски биланс. Потрошња финалне енергије по секторима. Енергетика и екологија Утицај енергетике на животну средину.Принципи одрживог развоја. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развоја

Практична настава
Вежбе обухватају израду, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета.

Литература:

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -