Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Основе метода подземног откопавања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основе метода подземног откопавања

Предавачи: проф. др Славко Торбица, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: ACAD, Механика стена

Циљ предмета: Савладавање основних принципа подземног откопавања лежишта метала, неметала и угља. Избор методе откопавања. Упознавање са основним технолошким поступцима примењеним у подземној експлоатацији.

Исход предмета: Препознавање основних метода подземног откопавања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводно поглавље. Принципи подземног откопавања. Технолошки поступци у подземном откопавању. Управљање стенским масивом. Отварање рудника. Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа. Методе откопавања са заменом масе откопане руде засипом. Методе откопавања са зарушавањем. Методе подземног откопавања угља. Методе подземног откопавања камена.

Практична настава
Пројектовање рампе. Избор и конструисање отварања лежишта. Избор параметара и дизајнирање шеме минирања. Избор методе откопавања.

Литература:

  1. Славко Торбица, Основе метода подземног откопавања, ауторизована скрипта. РГФ.2011.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -