Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: dejan.cebic@rgf.bg.ac.rs

Нумеричка анализа

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Нумеричка анализа

Предавачи: доц. др Дејан Ћебић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положена Математика 1 и Математика 2

Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом основних метода у Нумеричкој Анализи за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе Нумеричке Анализе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне нумеричке методе, заокруживање бројева и процена грешака. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:

  1. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
  2. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду, 2003.
  3. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York etc, 2nd. Ed., 1966.
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologiji, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Г.В. Миловановић, Нумеричка Анализа 1-3, Научна књига, Београд, 1985-1993.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична метода преко табле, постоје скрипта А. Ивића која се могу бесплатно добити.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -