Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена и тла

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Механика стена и тла

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић, Вељко Рупар

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Техничка физика, Механика I и II, Основи геологије и Вероватноће и статистике.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.

Исход предмета: Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности

Садржај предмета:

Теоријска настава
Проучавање физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, као основа за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознавање са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно упознавање са основама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости.

Практична настава
Приказаће се метода за испитивање физичких и механичких својства стена и тла, деформабилност стена и тла. Изучавање основних система класификација стенске масе. Приказаће се основни поступци за утврђивање напонског стања у стенском масиву и носивост тла. Изучавање основа анализе стабилности подземних просторија и стабилности косина.

Литература:

  1. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -