Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска економика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VIII семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска економика

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Завршена друга година основних академских студија

Циљ предмета: Упознавање студената треће године свих модула студијаког програма Рударско инжењерство са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици минералних сировина као и економици рударских предузећа. Упознавање са везом између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике, као и о месту и значају исте за пословање рударског предузећа.

Исход предмета: Инжењер рударства- образован и упознат са основама микроекономике као науке и практсе примењене у рударској делатности.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, о економици у опште. Макроекономија ,основне инфорамције.Микроекономија, основне инфорамције. Економика и технологија. Теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких система. Појам , врсте и функције предузећа. Средства рударских предузећа. Тршкови рударских предузећа. Калкулације трошкова и цене. Приход, доходак и добит рударског предузећа. Амортизација. Принципи продуктивности, економичности и рентабилности као показатељи ефикасности рударске производње. Временски концепт третирања вредности новца, дисконтовани ток новца. Анализа осетљивости и ризика на примерима из рударства. Примена микроекономских теорија у раду рударских предузећа.Дефинисање односа користи и трошкова при експолоатације минералних резерви. Израда бизнис плана. Основи теорије одрживог развоја. Префизбилити и физибилити студије рударских активности.

Практична настава
Рачунске вежбе, израда семинарског рада.

Литература:

  1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985.
  2. Милутиновић,В.,Рудничка еконоија, РГФБеоград,1972.
  3. Dovd P.A., Mine Finance and Valuation, University of Leeds 1994.
  4. F.W.Wellmer;M.Dalheimer;M.Wagner;Economic evaluation in Exploration, 2nd edition;Springer 2008.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, интерактивни однос предавач-студент. Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -