Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геодезија са рударским мерењима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геодезија са рударским мерењима

Предавачи: проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења. Основна сазнања о картама и плановима, као и њиховој изради. Методе и елементи за обележавање основних геометријских величина. Упознавање са карактеристичним задацима на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом.

Исход предмета: Усвајање основних појмова о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција и УТМ пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и вертикалних углова, дужина и висинских разлика на површини терена, у хоризонталним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Рачунање дирекционог угла, координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи. Размера и интерполација изохипси. Промене димензија плана и очитавање координата тачака, дужина и углова. Обележавање праваца, дужина и тачака. Методе и рачунање елемената за обележавање. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом.

Практична настава
Претварање немодулисаних координата тачака у модулисане и обрнуто. Рачунски пример рачунања просте и опште аритметичке средине. Примена Закона о распротирању грешака. Обрада резултата мерења хоризонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуковање косо мерених дужина на хоризонт. Индиретно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређених геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане помоћу две тачке. Рачунање координата полигонских тачака у слепом полигонском влаку и кота у слепом нивелманском влаку. Интерполација изохипси. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Рачунски пример рачунања елемената за обележавање тачке поларном методом. Рачунање површина и запремина откопаних маса. Рачунски пример повезивања методом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја.

Литература:

  1. Ганић А., 2011: Геодезија са рударскимм мерењима, РГФ Београд
  2. Милутиновић А., Ганић А., 2012.: Геодетски инструменти и методе мерења, Рударско-геолошки факултет, Београд, скрипта
  3. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  4. Михаиловић К., Врачарић К., 1989.: Геодезија 1, Научна књига, Београд
  5. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Колоквијуми 45

Додатни услови оцењивања: -