Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Технологија материјала

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија материјала

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Избор материјала за израду појединих делова, конструкција, машина и друге опреме у многоме зависи од физичко-механичких карактеристика самих материјала, могућности обраде, начина експлоатације, отпорности материјала на хемијске и друге корозионе утицаје итд. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до карова, ломова, нерационалне употребе и др.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Особине и подела материјала. Конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали: метале, легуре, минерална везива, цемент, бетон, дрво, глина, керамика, гума, плас масе (добијање, особине, заштита и примена). Погонски материјали: горива, мазива, индустријска вода (добијање, особине, заштита и примена). Рударски експлозиви и системи за иницирање експлозива. Савремени материјали: композити, керамички и полимерни материјали.

Практична настава
Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање експлозива на школском руднику на Авали.

Литература:

  1. Трифуновић П., Токалић Р., Ђукановић. Н., 2009: Материјали у рударству, РГФ Београд
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд
  4. Мурављов М., 2007: Грађевински материјали, Грађевинска књига, Београд
  5. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на факултетском руднику на Авали.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -