Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Отпорност материјала

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Отпорност материјала

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са елементима теорије и задатцима из Отпорности материјала

Исход предмета: Оспособљавање студената да решавају конретне задатке из области Отпорности материјала у инжењерској пракси.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, 2. Геометријске карактеристике равних површи, 3.Аксијанлно напрезање штапа (статички неодређењи задаци), 4.Елементи теорије напона и деформација 5.Конститутивне једначине 6. Хипотезе о лому материјала, 7.Увијање, 8.Савијање, 9.смицање, 10.Извијање штапа, 11.сложено напрезање греде, 12. Одређивање еластичне линије греде. 13.Статички неодређење греде 14, Методе деформационог рада.

Практична настава
Задаци из области обухваћених теоријом

Литература:

  1. Отпорност материјала Иван Шестак Инес Гроздановић

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 36
Писмени испит 24
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -