Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Машински елементи

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Машински елементи

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић, мастер Филип Милетић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским констру-кцијама и као основним елементима рударске механизације. Студенти уче о основама прорачуна, елементима цевних водова, елементима за везу, за пренос снаге, за обртна кретања. При чему се изучавају функције, карактеристике, примене, конструкцијска решења, основни прорачун за наведене групе елемената. Студенти у том смислу решавају инжињерске проблеме у виду прорачунских задатака који су постављени као реални проблеми из рударске индустрије

Исход предмета: Активно знање из предметне области и унапређење инжењерског начина размишљања кроз сти-цање вештине одређивања основних конструкцијских параметара машинских елемената: оптереће-ња, радних и критичних напона, степена сигурности, носивости, материјала, димензија, дефиниса-ње функције. Оспособљеност за идентификацију и решавање практичних проблема везаних за машине и уређаје у рударској индустрији пре свега са аспекта њиховог одржавања и експлоатације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Општи део, Стандардизација, Толеранције дужинских мера, облике и положаја, храпавости површина. Основе прорачуна машинских елемената, Радна оптерећења машинских елемената, Радни и номинални напон, Концентрација напона, Критични напони, Статичка и динамичка издржљи-вост, Степен сигурности. Цеви, Прорачун цевовода, пад притиска, пречник цевовода, степен сигур-ности у зиду. Заварени спојеви, Остали нераздвојиви спојеви; Опруге. Завртањске везе, Параметри навоја, стандардни профил, Оптерећење, притезање, деформације, напрезање, напони, степен сигу-рности. Елементи за пренос снаге, Појам снаге, обртног момента, преносног односа. Фрикциони пре-носници, Зупчаници - Кинематика, профил, врсте, прорачун, конструкција, израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори, Каишни преносници и Ланчани преносници - конструкција, прорачун и избор. Вратила и осовине, Оптерећење, дијагрaм обртног момента, шема сила, Чврстоћа вратила, Концен-трација напона, Динамичка издржљивост вратила. Крутост и стабилност вратила. Веза вратило–гла-вчина; Спојеви остварени трењем. Везе елемената помоћу клинова, стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Клизни лежаји. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун. Ко-трљајни лежаји, врсте и карактеристике, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежаја. Спојнице, Врсте: круте,еластич-не, зглобне,канџаста,зупчаста,фрикциона,хидродинамичка,конструкција и примена,особине,прорачун

Практична настава
На вежбама студенти полажу два теста у циљу провере теоријског знања. На вежбама студенти раде пет задатка из области: цевних водова, заварених спојева, завртањских веза, вратила и котрљајних лежаја; односно следеће задатке: цевовод за одводњавање рудника; заварени спој на изабраном делу челичне конструкције рударске машине, завртањска веза прирубница на нафтоводу; вратило редуктора; носећи ваљак транспортера са траком. Кроз наведене задатке студенти решавају проблеме у којима за одређене радне услове одређују димензије делова, бирају делове из одговарајућих фамилија стандардних производа или проверавају степен сигурности. Цртају склопне и радионичке цртеже. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.

Литература:

  1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2011.
  2. Милош Танасијевић, Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе са изводом из теорије, Рударско-геолошки факултет, Београд 2012.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одликује интерактивним приступом, где наставник у највећој мери подстиче студенте да самостално решавају задатке по узору на примере које он ради на табли.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -