Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Механика 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Механика 2

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Matematika 1 i Matematika 2

Циљ предмета: Упознавање са елементима кинематике и динамике неопходнима у образовању инжењера рударства.

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Теоријска настава
Кинематика тачке, динамика материјалне тачке, динамика материјалног система, кинематика и динамика крутог тела, сложено кретање тачке, елементи аналитичке механике, теорија судара

Литература:

  1. Д. Кузмановић, G. Kastratović, N. Vidanović, Mehanika 1, Saobraćajni fakultet, Beograd 2011. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 1989 Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 1989 Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирк
  2. М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995
  3. Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 1989
  4. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 1989
  5. Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 36
Писмени испит 24
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -