Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: dejan.cebic@rgf.bg.ac.rs

Математика 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 2

Предавачи: доц. др Дејан Ћебић, мастер Маја Ристић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Положена Математика 1

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака

Литература:

  1. Нада Миличић, Милош Миличић, Елементи Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2005.
  2. Нада Миличић, Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Иван Обрадовић, Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду, 1998.
  4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунарске вежбе, тестови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -