Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика 2

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика 2

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, Милош Манић, мастер Маја Ристић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Информатика 1

Циљ предмета: Упознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској пракси

Исход предмета: Студенти ће овладати програмским пакетима R и AutoCAD и могућностима њихове примене у решавању инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настава
У првом делу курс се бави радом са пакетом R а у другом, нешто обимнијем, радом са AutoCAD пакетом. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система. R је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама. AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено, између осталог: сналажење у радном окружењу AutoCAD-а, цртање и обрада цртежа, контролисање штампања цртежа, овладавање 3D моделовањем и растеризацијом, прилагођавање AutoCAD-а, повезивање цртежа са базама података и прорачунским табелама. На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.

Практична настава
На вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, интегрисане су са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају решења задатака рађених на вежбама.

Литература:

  1. Материјал доступан на Мудлу у виду електронских лекција, вежби и глосара
  2. Sav taj R... zvanični blog R zajednice Srbije, http://savtajr.blogspot.com
  3. W. N. Venables et al., An Introduction to R, http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
  4. Alf Yarwood, Uvod u AutoCAD 2010 2D i 3D projektovanje, CET, 2010
  5. AutoCAD Tutorials, http://www.cadtutor.net/tutorials/autocad/

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електроснски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -