Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електротехника у рударству

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Електротехника у рударству

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним принципима електростатике и електромагнетике, принципом рада електричних машина једносмерне и наизменичне струје, снабдевањем рударских постројења електричном енергијом и дијагностиковања кварова на електричним кабловима.

Исход предмета: Стицање основних стручних знања из области електротехнике и мерне технике.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи електростатике и електрокинетике; Решавње сложених кола једносмерне струје; Основе електромагнетизма; Принцип рада машина једносмерне и наизменичне струје; Решавање кола наизменичне струје; Основи мерне технике; Аналогни и дигитални мерни инструменти; Мерење основних електричних величина; Напајање рударских постројења електричном енергијом; Дијагностиковање кварова на електричним кабловима.

Практична настава
Рачунске вежбе из области: електростатике, електрокинетике, електричних кола једносмерне струје, магнетике, електричних кола наизменичне струје; Симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје, применом одговарајућих програма на рачунару.

Литература:

  1. М. Јовић, С. Александровић, Електротехника у рударству, скрипта, Београд, 2010.
  2. С. Александровић, М. Јовић, Електротехника у рударству-Збирка задатака, скрипта, Београд, 2010.
  3. С. Александровић, Збирка задатака из електротехнике у рударству, уџбеник, Београд, 2011.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих симулација, урађених за потребе овог предмета. Симулације мерења обављају се у Рачунарској учионици, применом одговарајућих програма.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -