Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Вероватноћа и статистика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Вероватноћа и статистика

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, доц. др Дејан Ћебић, мастер Маја Ристић, Милош Манић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени Математика 1 и Математика 2

Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом основних метода у Вероватноћи и Статистици за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе Вероватноће и Статистике

Садржај предмета:

Теоријска настава
Експеримент (опит) и случајни догађај. Простор елементарних догађаја. Релације и операције са догађајима.Аксиоматска дефиниција вероватноће. Класична дефиниција вероватноће. Условна вероватноћа, независност догађаја. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула.Случајне променљиве, густина и функција расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Неке важније расподеле вероватноћа дискретних случајних променљивих: Биномна (Бернулијева), Пуасонова, Униформна, Геометријска, Експоненцијална. Неке важније расподеле вероватноћа непрекидних случајних променљивих: Нормална, гама, експоненцијална, бета.Математичко очекивање, варијанса, моменти и коефицијент корелације.Граничне теореме: Пуасонова и нормална апроксимација биномне расподеле, закон великих бројева, Централна гранична теорема.Основни појмови статистике. Узорак и статистика.Основне расподеле статистике: Лог-нормална, Студентова, (Hi-квадрат), Фишерова расподела.Интервалне оцене параметара расподеле. Тестирање хипотеза.Анализа варијансе. Линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија, Гаусов метод најмањих квадрата, Спирманов тест корелације ранга.

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:

  1. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Biljana Popović i Miroslav Ristić, Statistika za geografe, Niš, 2006.
  3. Vesna Jevremović, Verovatnoća i statistika (Matematika III), Građevinski fakultet i KRUG, Beograd, 1999.
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologije, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic Press, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична метода преко табле, постоје скрипта А. Ивића на веб-страници Факултета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 30
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -