Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Техничка физика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка физика

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мастер Драгутин Јовковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената са законима класичне физике, физичким величинама, мерним јединицама и инструментима за мерење основних физичких величина.

Исход предмета: Овладавање методама физике ради решавања техничко-технолошких проблема.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: физичких закона класичне механике; основа физике молекула и термодинамике; електромагнетизма; осцилација и таласа; елемената физике атомског језгра.

Практична настава
Експерименталне везжбе из: механике чврстих тела, механике флуида, калорике, електромагнетизма и оптике.

Литература:

  1. Даворка Грубор (2005) ФИЗИКА 1: за студенте Рударско-геолошког факултета (Београд: Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)
  2. Зоран Трифковић (2011) Предавања из техничке физике (Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултет)
  3. Т. И. Трофимова (1997) КУРС ФИЗИКИ (Москва: Высшая школа)
  4. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (Nenj York : John Wiley & Sons)
  5. В Дамњановић, Д Николић (2005) Експерименталне вежбе из физике (Београд:Рударско-геолошки факултет)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавањa са употребом табле и директним извођењем једначина уз употребу Power Point презентације. Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -