Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Основи рударства

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Основи рударства

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: /

Циљ предмета: Упознавање са граном технике која се бави добијањем корисних минералних сировина и њиховом припремом за даљу прераду у индустрији и свакодневном животу. Савремена рударска техника данас прати експлоатацију различитих минералних сировина и обезбеђује све неопходне потребе за једно друштво. Веће количине и већи обим производње минералних сировина, у првом реду јачају економску моћ једне земље.

Исход предмета: Стицање основних знања из области рударске науке и технике.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у пет делова и то: општи део, површинска експлоатација, подземна експлоатација, експлоатација течних и гасовитих горива и припрема минералних сировина. Општи део обрађује развој рударства, производњу минералних сировина у свету и код нас, стање и даљи развој рударства на просторима Србије, као и развој школства за потребе рударства. Затим дају се основни појмови о лежиштима и њихова подела. Обрађују се рударске методе истраживања и класификација рудних резерви. У делу који обрађује површинску експлоатацију дају се предности и недостаци површинског откопавања, основни елементи површинског копа, типови површинских копова, отварање површинског копа, објекти површинске експлоатације, фронт рударских радова, коефицијент откривке, одводњавање површинских коопова, технологије откопавања, радови на бушењу и минирању, методе минрања на коповима, механизовано копање и утовар, машине - багеи са једним и више радних елемената, одлагање откривке и јаловине. У оквиру подземне експлоатације дато је: отварање лежишта, разрада и припрема лежишта за откопавање, рудничке просторије, дефиниције и методе израде, методе организације израде ходника, проветравање рудника, особине јамског ваздуха, начин проверавања јаме, минирање у средини са метаном и угљеном прашином. Методе откопавања - неслојевита лежишта: методе отворених откопа, методе откопавања са засипавањем откопаних простора, методе откопавања са зарушавањем кровине. Методе откопавања - слојевита лежишта: методе откопавања кратким челом, методе откопавања широким челом, транспорт и извоз, израда тунела и комора. Експлоатација течних и гасовитих лежишта обрађује: лежишта нафте и гаса, типови лежишта нафте и гаса, услови у лежишту, особине нафте, принципи разраде нафтних и гасних лежишта, припрема бушотине за експлоатацију, експлоатација ерупцијом, експлоатација лифтовањем, експлоатација дубинским и потопљеним пумпама, транспорт нафте и гаса. У оквиру припреме минералних сировина обрађују се: основни појмови и дефиниције, процеси у припреми минералних сировина, уситњавање, дробљење, просејавање, млевење, класирање, концентрација: флотацијска, гравитацијска, магнетна.

Практична настава
Упознавање са рударским симболима. Рачунске вежбе из: површнске и подземне експлоатације; нафте и гаса; ПМС Теренска настава на школском руднику на Авали.

Литература:

  1. С.Трајковић, С. Лутовац, Р. Токалић, Л. Стојановић; Основи рударства, РГФ, Београд, 2010.
  2. Милован Ант. Коблишка, 1973, Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, лабораторијске вежбе, елаборат, теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 40
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -