Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геологије и минералогије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геологије и минералогије

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић, проф. др Александар Пачевски

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Геологија: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје Земље. Посебно је поента дата на ендодинамичке процесе, а посебно на егзодинамичке процесе. Минералогија: Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, као и њихово практично препознавање на основу физчких особина.

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и практична настава: Садржај курса подељен је у две основне целине -области: област геологије и област минералогије. Геологија: Материја је изложена логичним редом од настанка планете Земље и њеног затвореног динамичког система, преко вулканских, сеизмолошких и других манифестација ендогене динамике Земље, затим егзодинамичких збивања на самој површини Земље, под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и распадања старих, као непрекидне динамике Земље у јединству и борби супротности унутрашњих и спољашњих сила. На крају је посебно протумачена историја планете нарочито у фанерозоику (палеозоик, мезозоик и кенозоик), односно кратка геолошка историја Србије по периодама. Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања, постанак и физичке особине минерала. Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата. Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката.

Литература:

  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија (ендодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија (егзодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд.
  3. Јањић, Ристић, 1995: Минералогија. Научна књига, Београд.
  4. Бабич Д., 2003: Минералогија. РГФ, Београд.
  5. Nesse D.W., Introduction to mineralogy, Oxford University Press, 2000.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
тестови и домаћи задаци 10
теренска настава 5
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 20
Колоквијуми 15

Додатни услови оцењивања: -