Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Минералне сировине, друштво и одрживи развој

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Минералне сировине, друштво и одрживи развој

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана прва година основних академских студија

Циљ предмета: Упознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, посебно у области минералне индустрије. Презентовање места улоге и значаја минералне индустрије у савременом свету. Објашњавање концепта одрживог развоја, истицање његовог значаја и примене посебно у савременој индустрији минералних сировина. Дефинисање положаја, улоге,права и обавеза актера у индустрији минералних сировина.

Исход предмета: Рударски инжењер-опште образован и упознат са: основама тржишног начина пословања; местом , улогом и значајем индустрији минералних сировина; концептом одрживог развоја; положајем, улогом, правима и обавезама актера у индустрији минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод , Тржишно пословање као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетинга и путеви реализације . Производне оријентације предузећа. Критички однос према концепцији маркетинга. Функције и процеси маркетинга .Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта. Место, улога, права и обавезе запослених у савременим рударским предузећима. Историјски развој минералне индустрије. Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије. Организациона структура,власнички односи законска регулатива и процеси организовања минерално индустријског комплекса у домаћим условима, у окружењу и глобално. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, тржита, начин организовања и финансирања, регионални распоред произвођача и потрошача. Производња из обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача. Концепт одрживог развоја у савременом друштву. Однос примене концепта одрживог развоја и рударске производње. Стратегија одрживог развоја Србије.

Практична настава
Израда семинарског рада

Литература:

  1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ, СИРСЦГ, Београд, 2003
  3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  4. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 1974
  5. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Аудио и визуелна презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -