Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Механика 1

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Механика 1

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 8

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената рударства са основима Статике и Отпорности материјала

Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени за решавање проблема који се односе на Статику и Отпорност материјала који сејављају у областма њихових истрживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Статика 1.О силама и везама, 2.Обртно дејство сила на тело, 3.Услови равнотеже, 4.Тежиште хомогених тела, 5.Греде, Отпорност материјала 6.Основни појмови механике деформабилног чврстог тела, 7. Аксилајно напрезање (основе) 8.Геометријске карактеристике равних површи, 9. Елементи теорије напона, 10.Конститутивне једначине. 11.Увијање штапа кружног попречног пресека. 12.Савијање греде, 13. Смицање

Практична настава
Задаци из горе наведених области

Литература:

  1. Mehanika 1 Ivan Šestak Ines Grozdanović

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 36
Писмени испит 24
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -