Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: dejan.cebic@rgf.bg.ac.rs

Математика 1

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 1

Предавачи: доц. др Дејан Ћебић, мастер Маја Ристић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Иван Обрадовић, Математика I, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2000.
  2. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  3. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
  4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунарске вежбе, тестирање.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -