Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:206
E-mail: zoran.miladinovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина и основи петрографије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографије

Предавачи: доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Кристина Шарић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта различитих минералних сировина, односно са основним одликама најраспрострањенијих стена, као и њихово практично препознавање на основу физичких одлика.

Исход предмета: Стицање основних знања, неопходних за даље студирање и будући рад

Садржај предмета:

Теоријска настава
Област петрографије: Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и метаморфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скуп методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа). Област лежишта минералних сировина: Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина; Егзогена лежишта минералних сировина; Метаморфогена минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала; Лежишта обојених метала; Лежишта лаких и ретких метала; Лежишта племенитих и радиоактивних метала. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената; Лежишта кристала и минерала; Лежишта стена. Лежишта грађевинских материјала. За све групе сировина: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице. Практична обука студената умећу препознавања-идентификације различитих врста магматских, метаморфних и седиментних стена на примерцима који се налазе у петрографској збирци факултета.

Литература:

  1. Јеленковић Р., Симић В., Животић Д., Костић А. (2010): Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 254.
  2. Мудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.
  3. Кнежевић-Ђорђевић В., Ђорђевић П., 1976: Основи петрологије. ИСЦ, Београд
  4. Ђорђевић П., Ђорђевић-Кнежевић В. & Миловановић Д., 1991: Основи петрологије. Наука, Београд
  5. Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220, Поглавље Петрографија

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -