Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика 1

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика 1

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, Милош Манић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Из области рачунарских мрежа и интернета изучавају се врсте рачунарских мрежа и основни протоколи, настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, сигурност на интернету и језик HTML. Област информационих система (ИС) обухвата управљање информацијама, врсте, архитектуру и развој ИС, као и основе UML моделирања и GIS технологија. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и језик SQL. На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.

Практична настава
Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, интегрисане су са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају решења задатака рађених на вежбама.

Литература:

  1. Материјал доступан на Мудлу у виду електронских лекција, вежби и глосара
  2. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003
  3. HTML Tutorial, http://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. Dž.R. Levin, M.J. Levin, K. Barudi, Internet za neupućene, Mikro knjiga, 2005 или Informatika i internet, Autor: Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2005
  5. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.rs/predavanja.html

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Како стећи 100 поена из Информатике I или како добити оцену 10?
активност у току предавања 10
Редовно похађати предавања и пажљиво слушати излагања професора, што ће се проверавати повременим ненајавњеним писменим или електронским тестовима. Тачни одговори на поставњена питања доносе поене.
практична настава 10
Редовно похађати вежбе и активно учествовати у изради задатака на рачунару. Поене добијају студенти који ураде задату вежбу. Само присуство, без урађених вежби не доноси поене.
тестови и домаћи задаци 2x15
Први тест обухвата градиво из MS Word и MS Excel-а. Студенти се деле у више група и добијају 5 задатака да ураде на рачунару, од којих сваки носи по 3 поена. Други тест представља одбрану домаћег задатка којим студенти демонстрирају како су савладали језик HTML кроз израду личне веб презентације.
Семинарски 20
Семинарски рад се ради из области база података, сваки студент добије различиту шему на основу које треба да уради пројекат у алату MS Access и да усмено одбрани урађено решење.
усмени испит 30
Да би стекао право да полаже усмени део испита студент мора да сакупи бар 35 од укупно 70 поена предиспитних активности. На усменом испиту студент одговара 3 питања и да би положио усмени део испита мора да освоји бар 10 од 30 поена.

Додатни услови оцењивања: -