Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска графика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска графика

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Oспособљавање студената за примену инжењерске графике при пројектовању рударских објеката, њиховог графичког представљања и интерпретације као и одређивање просторног положаја и геометрије објеката графички представљених у равни и простору.

Исход предмета: Самостална израда цртежа рударских објеката, примена различитих пројекција у инжењерској графици рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Примена графоаналитичких метода у интерпретацији просторног положаја и геометрије рударских објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Основе инжењерске графике, значај и примена у рударству. Формати цртежа, заглавље, саставница, легенда, размера. Основне карактеристике графичких примитива - тачка, линија, полигон. Техничко писмо. Пројекције, врсте и примена пројекција у представљању рударских објеката. Врсте и начин котирања, примена позиционих бројева. Координатни системи у равни и простору. Државни координатни системи, Гаус-Кригерова пројекција, Универзална трансверзална Меркаторова пројекција. Инжењерска графика у рударству. Дефиниције, примена, садржај и интерпретација топографских и рударских карата и планова. Садржај цртежа грађевинских објеката, машинских и енергетских постројења. Дефиниције, начин израде и примена пресека, профила, шема и дијаграма, 3Д модела. Начини приказивања рударских објеката и лежишта минералних сировина. Бушотине, рудна тела, етаже површинског копа и одлагалишта, подземне рударске просторије. Путеви, усеци, насипи, платформе, рампе, канали. Механизација, уређаји и опрема Инфраструктурни објекти. Рударски симболи и ознаке. Одређивање просторног положаја и геометрије рударских објеката применом графоаналитичких метода. Одређивање координата тачака на плану, дужина, дирекционих и хоризонталних углова, висина тачака, површина фигура правилних и неправилних облика, запремина тела правилних и неправилних облика. Примери примене графоаналитичке методе. Дигитална инжењерска графика. Примена рачунарске технологије у инжењерској графици.

Практична настава
Израда ортогоналних пројекција предмета приказаног у аксонометрији. Котирање цртежа предмета. Интерпретација графичких приказа у рударству. Израда планова и карактеристичних пресека и профила рударских објеката: етажа, подземних рударских просторија, платформе, рампе, пута - примена различитих пројекција за приказивање рударских објеката. Примена гафоаналитичких метода за одређивање просторног положаја и геометрије рударских објеката. Картирање бушотина на топографском плану на основу задатих координата и одређивање геометријских елемената контуре формиране бушотинама. Израда профила између суседних бушотина. Приказ подине и кровине рудног тела изолинијама и рачунање запремине. Израда аксонометријског цртежа рударског објекта задатог у ортогоналној пројекцији. Примена рачунарске технологије у инжењерској графици.

Литература:

  1. Милутиновић Александар, 2011.: Графичка документација рудника, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Крстовић Слободанка,1999.: Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд
  3. Пантелић Тодор, 1972.: Техничко цртање, Београд
  4. Ђуровић Винко, 1960.: Нацртна геометрија, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична настава у учионици

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -