Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Заштита животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита животне средине

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у изводјењу вежби. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

Циљ предмета: Циљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин.

Исход предмета: Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему.

Практична настава
Кроз овај курс, а након одслушаног предаванја, студенти у активним дискусијама долазе до сазнања и препознавања низа фактора угрожавања животне средине деловањем рударске активности. Кроз неколико целина упознају се са угрожавањем и заштитом тла, угрожавањем и заштитом вода, ваздуха, опасностима од буке и вибрација, радиоактивности итд. Стичу се основни појмови о етици у геонаукама - о геоетици, о одговорности и моралности не чињења онога што се пред инжењера поставља као задатак. Пише се семинарски рад и брани јавно.

Литература:

  1. Томанец Р., 2008: Заштита животне средине, Белешке са предавања - ауторизована скрипта, РГФ.
  2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.
  3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. – Pearson, San Francisko.
  4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. – Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рудничка делатност - експлоатација необновљивих минералних сировина), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине, примерима решавања таквих проблема. Студентима се у дискусијама са асистентом развија свест о неопходности заштите окружења. Упознају се са утицајем рударске делатности на животну средину, одрживим развојем, те могућностима решавања проблема. Резултат су два семинарска рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 40
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -