Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:104
E-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Заштита на машинама и уређајима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита на машинама и уређајима

Предавачи: проф. др Владимир Милисављевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са опасностима при експлоатацији и одржавању као и са принципима заштите на машинама и уређајима у рударству и индустрији.

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања потребног за безбедно планирање рада и коришћење механизације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Основна начела заштите, Дефиниције и критеријуми за иднетификацију ризика, Анализа и контрола ризика, Критеријуми анализе ризика машина и опреме. Типични ризици у производњи, најчешћи ризици у рударству и индустрији, Принципи заштите, фазе животног века машина, Основне опасности у рударству. Основни прописи и стандарди заштите на раду на машинама и уређајима, Контрола машина и урежаја. Ризици и најчешће незгоде при раду машина за откопавање и утовар, (покретни делови, механизми, платформе, каблови за напајање, дизалице, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др). Ризици и најчешће незгоде при раду машина за транспорт – транспорт тракама, (покретни делови, ваљци, бубњеви, механизми, платформе, напајање, затезање, покретање и заустављање транспортера, померање, одржавање и др), Ризици и најчешће незгоде при раду машина за транспорт – транспорт камионима, (покретни делови, мотори, платформе, пуштање у рад, утовар, истовар, одржавање и др) Ризици и најчешће незгоде при раду машина за дизање терета, (покретни делови, механизми, платформе, куке, жзад, везивање терета, сигнализација, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др. Ризици и најчешће незгоде при раду машина за транспорт – железнички транспорт, (покретни делови, ваљци, бубњеви, механизми, платформе, напајање, затезање, покретање и заустављање транспортера, померање, одржавање и др). Ризици и најчешће незгоде при раду машина за за земљане радове, (покретни делови, механизми, платфо¬рме, каблови за напајање, дизалице, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др). Ризици и најчешће незгоде при раду са машинама под притиском . Ризици и најчешће незгоде при раду машина за подземну експлоатацију и израду подземних просторија. Ризици и најчешће незгоде при раду машина у ПМС-у и индустрији, (покретни делови, механизми, платформе, каблови за напајање, дизалице, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др)

Практична настава
На вежбама студенти полажу два колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине. На преосталим часовима вежби, вршиће се анализа ризика и радиће се рачунски примери који се односе на заштиту машина.

Литература:

  1. Sicurezza dell lavoro nell industria degli aggregati – principi di sicurezza, A.N,E.P.L.A., Politecnico di Torino, 2006
  2. Sicurezza dell lavoro nell industria degli aggregati – macchine impianti, A.N,E.P.L.A., Politecnico di Torino, 2006
  3. J. Spech, Europaische Sicherheitsvorschriften fur den bau und Betririeb von Erdbaumaschinen, TBG Minhen 1997

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз подршку мултимедијалних презентација. Практична настава обухвата рачунске вежбе, прорачун и полагање два колоквијума.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -