Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Заштита од минирања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита од минирања

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о мерама заштите при транспорту, складиштењу експлозивних средстава, као и при извођењу минерских радова. Обрађују се мере заштите при руковању експлозивним средствима, као и мере заштите у циљу смањења негативних ефеката који прате минерске радове.

Исход предмета: Обученост студената - будућих инжењера у спровођењу мера заштите при руковању и извођењу минерских радова.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Целокупна материја подељена је у три дела и то: транспорт и смештај експлозива, извођење минерских радова и ефекти од минирања. У првом делу обрађена је проблематика везана за транспорт експлозива од производних погона до рудничких магацина. Затим дати су услови изградње магацина експлозива како на површини тако и под земљом. Евиденција и контрола експлозивних средстава. У делу који обухвата извођење минерских радова приказана је документација неопходна за извођење минирања, мере заштите при разним системима иницирања минских пуњења. Услови извођења минирања у срединама са метаном или опасном угљеном прашином. Мере заштите при посебним минирањима: при изради окна, у срединама са компримираним ваздухом, средине под притиском воде. Обрађују се минирања у рудницима соли, минирања у циљу гашења и изолације јамских пожара, минирања у циљу спречавања горских удара и продора гасова. У трећем делу дато је понашање грађевинских и рударских објеката за време минирања, критеријуми за оцену потреса, утврђивање безбедоносних растојања као последица насталих ефеката од минирања (потреса, разлетања комада стена, ваздушних удара и заштита од насталих гасова).

Практична настава
Прорачуни везани за изградњу магацина експлозива. Упознавање са средствима за иницирање и опремом за пуњење бушотина експлозивом; прорачун мреже за ел. иницирање мина; прорачун закона осциловања тла; утврђивање сигурносних зона услед потреса, разлетања комада стена, услед ваздушних ударних таласа и утврђивање сигурносних зона заштите од гасова. Практичан рад на школском руднику на Авали. Обилазак магацина експлозива.

Литература:

  1. С.Трајковић, С.Лутовац: Заштита од минирања, РГФ Београд (Књига у припреми, планирана за 2013.)
  2. Милован Ант. Коблишка, 1973, Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд
  3. Збирка савезних прописа из геологије и рударства. 1999. Прва књига. Издавач Савез инжењера и техничара Србије.
  4. Збирка техничких прописа у грађевинарству, 1985 и 1987.Књига 1 и 2. Грађевинска књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, елаборат, теренска настава.Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -