Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Стабилност и санација косина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Стабилност и санација косина

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек, Вељко Рупар

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Механике стена и тла

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте упозна са напредним принципима и методама анализе стабилности косинаи њихове санације на површинским коповима.

Исход предмета: Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и процеса површинске експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за пројектовање косина површинских копова и њиховиу санацију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања и избора података неопходних за пројектовање косина у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Упознавање са напредним методама прорачуна стабилности косина која данас представљају основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији.

Практична настава
Изучавање алгоритма за прорачун стабилности косина. Приказаће се теренска геолошка и геомеханичка истраживања и испитивања за анализу стабилности косина. Изучавање поступака за избор података за прорачуне стабилности косина и падина. Приказаће се напредне методе за анализу стабилности невезаних и полувезаних стенских материјала, као и везаних стенских материјала.

Литература:

  1. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
  3. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне), израда елабората и семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -