Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Рекултивација површинских копова и одлагалишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалишта

Предавачи: др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић, доц. др Саша Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области рекултивације и ремедијације површинских копова и одлагалишта.

Исход предмета: Предмет омогућава студентима разумевање садржаја рекултивације површинских копова и улоге рекултивације, развоју и управљању пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студента се очекује да стекну довољно разумевање методологије,законских захтева, избора технологије у области рекултивације површинских копова. Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи рекултивације; Утицај површинске експлоатације на животну средину; Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији; Формирање површине одлагалишта; Технологија експлоатације плодног слоја откривке; Експлоатација потенцијално плодног материјала; Избор технологије рекултивације; Динамика површинске експлоатације лежишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона; Хидроодлагалишта; Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки систем

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта. Поступци избора технологије рекултивације. Израда пројекта рекултивације на примеру рудника са површинском експлоатацијом.

Литература:

  1. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београ
  3. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд
  4. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  5. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -