Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Сагоревање

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Сагоревање

Предавачи: проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студента са проблематиком сагоревања, основним појмовима и начином израчунавања карактеристичних величина везаних за ову област, еколошким аспектима сагоревања и могућностима смањења емисије штетних материја

Исход предмета: По завршетку курса студент може да за одређено гориво израчуна топлотну моћ, количину и састав продуката сагоревања при различитим коефицијентима вишка ваздуха, температуру сагоревања, енталпију продуката сагоревања, брзину простирања пламена. Студент је савладао основе сагоревања течног, чврстог и гасовитог горива. Способан је да препозна факторе који утичу на емисију штетних материја, као и могућим начинима смањења емисије штетних гасова. Студет је способан да одреди емисије гасова стаклене баште, који су последица сагоревања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Класификација горива. Стехиометријске једначине сагоревања. Потребна количина ваздуха. Стварна количина ваздуха. Коефицијент вишка ваздуха. Састав продуката сагоревања. Горња и доња топлотна моћ. Теоријска (адијабатска) температура сагоревања.Енталпија продуката сагоревања. I-t дијаграм продуката сагоревања. Одређивање коефицијента вишка ваздуха. Температура паљења-самопаљење. Границе паљења и експлозивности. Простирање пламена у гасовима. Брзина простирања пламена. Принудно паљење. Концентрационе границе паљења. Дифузиони пламен, предмешани пламен. Топлотно оптерећење, снага, степен корисности. Горионици .Wobbe број. Организација сагоревања гасовитог горива Сагоревање течних горива. Горионици за гасовито и течно гориво. Сагоревање чврстих горива. Еколошки аспекти сагоревања. NOx –механизми настајања и контрола емисије. Емисија CO. Граничне вредности емисије. Савремене технике сагоревања.

Практична настава
Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањима. Предвиђена је израда и усмена презентација семинарског рада, који шире обрађује тему изложену на предавањима

Литература:

  1. 1. Јоксимовић-Тјапкин С. Процеси сагоревања, ТМФ, 1987
  2. 2. Радовановић Милан, Горива МФ ,1994

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација . Рачунски задаци се излажу решавањем корак по корак.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -