Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области процене утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину.

Исход предмета: Предмет омогућава студентима разумевање садржаја процене утицаја и улоге процене утицаја у планирању, развоју и управљању рударским пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студената се очекује да стекну довољно разумевање методологије, законскиих захтева и политике процене утицаја. Ово подразумева способност за креирање захтева за потребу, обим и садржај процене утицаја, израду студије процене утицаја и организовање процеса учешћа јавности у процени утицаја. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за планирање у јавним агенцијама, приватном сектору (компанијама) и организацијама цивилног друштва. Студенти ће научити: (а) циљеве за које је процена утицаја развијена и намењена; (б) основне елементе процене утицаја; (в) карактеристике закона и прописа који регулишу процену утицаја; (г) практична техничка и друштвено-политичка ограничења спровођења процене утицаја.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс, Процес процене утицаја и карактеристике процеса, Увод у правни и регулаторни оквир, Основе процене утицаја: Одређивање потребе, обима и садржаја процене утицаја и утврђивање референтног стања, Циљеви процене утицаја, Природа и класификација утицаја на животну средину, Процедуре одређивања потребе, обима и садржаја процене утицаја, Идентификација и процена значаја утицаја на животну средину, Методе процене утицаја на животну средину, Одређивање значаја утицаја, Управљање утицајима, Мере заштите животне средине, Учешће јавности у процени утицаја, Мониторинг у процени утицаја, Стратешка процена утицаја на животну средину.

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Припрема захтева за потребу израде Студије процене утицаја на животну средину. Припрема захтева за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину. Припрема Студије процене утицаја на животну средину.

Литература:

  1. Bram Noble (2010) Introduction to Environmental Impact Assessment - Guide to Principles and Practice. Oxford University Press.
  2. Ed. Kevin S. Hanna (2005) Environmental Impact Assessment : Practice and Participation, Oxford University Press.
  3. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  4. Ed. Peter Morris and Riki Therivel (2005) Methods of Environmental Impact Assessment: 2nd Edition, Spon Press. ISBN 0-203-99570-8.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -