Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема и рециклирање отпада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Припрема и рециклирање отпада

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са припремом и рециклирањем различитих врста отпада, а у циљу коришћења отпада као сировине за производњу истог или различитог производа и потпуне валоризације и искоришћења вредности отпада кроз друге технолошке процесе и за друге индустријске намене, као и у циљу поновне употребе, односно поновног коришћења отпада као производа за исту или другу намену. Уз изучавање теоријских принципа, технолошких параметара процеса, као и применљивих машина и уређаја у процесу, кроз овај предмет изучавају се технолошки, економски и еколошки ефекти који се оваквим процесима остварују, а у смислу даље експлоатације, третирања и потпуне искористивости коришћених сировина, односно уштеде природних сировина, остваривања материјалне добити и заштите животне средине.

Исход предмета: Oспособљеност за самосталан избор одговарајућег процеса припреме и рециклирања различитих врста отпада, како интегрално, тако и по појединим фазама, на основу анализе утицајних параметара, полазећи од принципа: отпад и његове карактеристике - индустијски процес и његова применљивост - применљивост машине и уређаја - производ, његова намена, употреба и захтева корисника, уз избор шеме процеса, као и машина и уређаја у процесу; оспособљеност за анализу технолошких, еколошких и економских ефеката који се остварују изабраним процесом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Отпад. Опште о припреми и рециклирању отпада. Производи из процеса припреме и рециклирања отпада. Поступци припреме и рециклирања отпада: уситњавање дробљење и млевење, класирање и просејавање, концентрација - гравитацијска, магнетска, флотацијска, електрична, лужење, специјални поступци, одводњавање; теоријски принципи, уређаји (врсте, принцип рада, техничко-технолошке карактеристике) и технолошки параметри процеса. Процеси припреме и рециклирања отпада насталог у различитим индустријским гранама и процесима (отпад из рударства, грађевинарства, металургије, неорганских хемијских процеса, термичких процеса). Процеси рециклирања:стакла, пластике, акумулатора, папира и картона, дрвеног отпада, аутомобилских гума, старих моторних возила.

Практична настава
Лабораторијске вежбе (експерименталног и теоријског карактета); упознавање са свим фазама процеса припреме и рециклирања различитих врста отпада, као и са машинама и уређајима који се примењују у овим процесима кроз практичан, експериментални рад, путем каталога, презентација и сл; експерименталне вежбе обухватају припрему и рециклажу неких врста отпада – јаловине и шљаке из процеса припреме и прераде руде бакра, кварцног ливачког песка, електрофилтерског пепела)

Литература:

  1. Бранковић Б.: Поступци и уређаји за рециклирање отпадног материјала, ИТНМС, Београд, 2002.
  2. Средојевић Ј.: Рециклажа отпада, Универзитет у Зеници, Машински факултет, Зеница, 2006.
  3. The McGraw Hill Recycling Handbook, Editor: Lund H.F., Mc Graw Hill, Inc., 2001

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (експериментални лабораторијски рад и теоријски рад, компјутерска презентација)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Колоквијуми 25

Додатни услови оцењивања: -