Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет:46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената са појмовима, местом и улогом машина и уређаја за рекултивацију терена, за рециклажу отпада и за рад на депонијама у рударској индустрији и уопште заштити животне и радне средине. Упознавање студената са могућностима и перформансама машина и уређаја које се користе за рекултивацију и рад на депонијама.

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања машина и уређаја за рекултивацију терена, за рециклажу отпада и за рад на депонијама. Оспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији датих машина при раду на рекултивацији, рециклажи као и на депонијама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи рекултивације, фазе у процесу рекутивације, технолошки поступци при рекултивацији. Депоновање. Машине за земљане радове: багери са једним радним елементом – дреглајни, ужетни багер; хидраулични багери; багери са више радних елемената – багери за израду канала; скрепери, грејдери; булдозери, рипери; утоварачи. Машине за компактирање терена. Машине за основну обраду земље. Машине за бушење. Специјалне машине: цистерне за наводњавање, прскања и сл. Машине за рецилажу отпада.

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине. На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и димензионисање машина и појединих склопова машина. Студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература:

  1. Драган Игњатовић, Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита, Задужбина Андрејевић, Београд 2001
  2. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић, Збирка задатака Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт, Рударско-геолошки факултет, Београд 2012.
  3. Каталози и мултимедијалне презентације произвођача опреме

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области машина и уређаја за рекултивацију терена, за рециклажу отпада и за рад на депонијама, чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у коришћењу ових машина, у области заштите животне средине.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 60

Додатни услови оцењивања: -