Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Мониторинг у животној средини

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Мониторинг у животној средини

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима и поступцима мониторинга животне средине, са посебним нагласком на мониторинг у областима где се врши експлоатација и прерада минералних сировина

Исход предмета: Обученост за практично извођење мониторинга на рударским објектима, анализу стања и предузимање превентивних мера.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, место, улога, потреба, примена и значај мониторинга. Предмет мониторинга. Законска регулатива. Рударство и мониторинг. Програм мониторинга. Прављење програма за мониторинг животне средине у окружењу рударских радова и објеката. Утврђивање циља и задатака. Дефинисање места мониторинга, обима радова, потребних анализа и динамике. приказивање резултата и извештавање. Карактеризација локације рудника, односно постројења. Мониторинг пре започињења радова. Мониторинг у фази експлоатације и производње. Мониторинг по завршетку експлоатације и прераде. Мониторинг вода. Мониторинг ваздуха. Мониторинг земљишта и седимената. Мониторинг технолошких процеса и депонија отпада. Предмет мониторинга. Узорковање. Опрема за узимање узорака. Квалитет. Могућа загађења, по фазама процеса од истраживања лежишта до финалног производња. Потребне анализе, обим и динамика радова. Параметри који се прате, (МДК), значење прекорачења уобичајених вредности. Процена загађености. Дефинисање програма мониторинга. Организација мониторинга. Практични примери мониторинга. Рудник угља и постројење за сушење и прераду угља. Рудник бакра, површински коп, јама и постројење за флотацију концентрацију руде. Термоелектрана на угаљ и депонија пепела. Површински коп и цементара.

Практична настава
Припрема програма мониторинга. Решавање практичних задатака. Мониторинг вода. Решавање практичних задатака – израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг ваздуха. Решавање практичних задатака– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг земљишта и седимената. Решавање практичних проблема– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја. Мониторинг процеса и депонија отпада. Решавање практичних проблема– израда програма мониторинга и анализа добијених резултата. Обрада резултата. Процена загађења и формирање извештаја.

Литература:

  1. Кнежевић Д., Мониторинг у животној средини, интерна скрипта, РГФ, 2012.
  2. Burden R.F., McKelvie I., Foerstner U., Guenther A., Environmental monitoring handbook, McGraw-Hill, 2002
  3. Wiersma G.B. (editor), Environmental Monitoring, CRC Press, 2004
  4. Marcus J.J. (eitor), Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London, 1997

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -