Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива из заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива из заштите животне средине

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ изучавања овог предмета је стицање основних знања и упознавања са законским регулативама из области заштите животне средине. Без стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање инжењера на студијском програму заштите животне средине. Упознавање са новим законским регулативама из ове две области кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово веома важно подручје.

Исход предмета: Поред оперативних послова везаних за праксу, студенти се оспособљавају за пројектантске послове и за научно-истраживачки рад из ове области.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс је намењена студентима Инжињерства заштите животне средине. Бави се законском регулативом у области заштите животне средине од рударских активности. Састоји се од уводног дела, циља и значаја заштите животне средине у рударству, прегледа регулативе из области заштите животне средине. Кроз овај курс се обрађују: Међународни уговори који уређују област заштите животне средине, Општи прописи, Закон о заштити животне средине, Закони о заштити природе, Закони из области процене утицаја на животну средину, Закон о Управљање отпадом, Законска регулатива из области заштите ваздуха, воде и земљишта, Заштита од буке, Заштита од удеса, Заштита од јонизујућих, нејонизујућих зрачења и нуклеарна сигурност и Други сродни прописи.

Практична настава
Обилазак служби за заштиту животне средине појединих рударских предузећа, утврђивање поступања у изради и примени акта о процени утицаја, итд.

Литература:

  1. Јолџић, В., 2011: Еколошко-правна заштита као развојно променљива теоријско-практички приступ. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  2. Јолџић, В., 2008: Еколошка политика – од идеје до изградње међународног еколошког права. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  3. Јолџић, В., 2007: Кривична, дисциплинска и материјална одговорност за загађивање животне средине, казнена политика у области заштите у свету и код нас. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  4. Јолџић, В., 2007: Ecology law: general part. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  5. Јолџић, В., 2007: Конвенције од значаја за заштиту животне средине и интереса РС. Институт за криминолошка и социолошка истраживања.
  6. Позитивна законска акта Републике Србије
  7. Међународни уговори, Закони и Уредбе, Међународне конвенције

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, самостални рад и рад у групи уз употребу аудио-визуелних средстава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 55
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -