Српски | English

Завршни рад (ЗЖС)

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Завршни рад (ЗЖС)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положени сви испити предвиђени програмом основних академских студија

Циљ предмета: Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на основним академским студијама. Активно коришћење стеченог знања. Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.

Исход предмета: Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на основним академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.

Садржај предмета:

Општи садржаји
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.
Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.
По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда завршног рада. Презентација завршног рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Израда завршног рада 70
Презентација и одбрана завршног рада 30
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -