Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геоинформатика

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геоинформатика

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Информатика I

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима геостатистике и основним ГИС концептима, овладавање техникама руковања геореференцираним (просторним) подацима, просторно моделирање

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да примењују геостатистичке методе и владају основама географских информационих система као и техникама креирања и едитовања геореференцираних просторних података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају терминологију, дефиниције и историјат геоинформатике. Потом се изучавају примена и моделирање просторних података, основе просторних база података и прављење упита над ГИС базама, као и картографско представљање података. Потом следе основе геостатистичког приступа и вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике, изучавање варијанси и коваријанси. Курс ће такође обухватити и основе прорачуна са геопросторним подацима, основне геометријске алгоритме (триангулација и представљање мреже), преглед метода интерполације које се користе код обраде просторних података укључујући и криговање уз осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Упознавање са Интернет ГИС апликацијама и ОГС (http://www.opengeospatial.org/ogc) стандардима за веб сервисе. Курс ће обухватити и могућности интегрисања и размене података са другим софтверским пакетима, различите врсте конверзија, прикупљање података, GPS.

Практична настава
Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема и примерима везаним за основе геостатистичког приступа. У оквиру вежби студенти ће се оспособити за коришћење ГИС алата и њихових компоненти за геостатистику: Geostatistical Analyst и Spatial Analyst у ArcGIS-у и пакетi geoR и gstat за R. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за просторно моделирање. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:

  1. Bivand, Roger S., Pebesma, Edzer J., Gómez-Rubio, Virgilio, Applied Spatial Data Analysis with R
  2. Томислав Хенгл: A Practical Guide to Geostatistical Mapping, 2009
  3. Graeme F. Bonham-Carter, Geographic information systems for geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon 1994
  4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com
  5. Richard Webster, Margaret A. Oliver, Geostatistics for Environmental Scientists, 2009

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -