Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Бука у животној средини

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Бука у животној средини

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области мерења и техника контроле буке у животној средини.

Исход предмета: Познавање законске регулативе у вези са мерењем и оценом буке у животној средини. Обученост за мерење буке, интерпретацију и обраду резултата. Оспособљеност за планирање и избор одговарајућих мера заштите од прекомерне буке.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у акустику: Основе акустике. Јединице звука. Начин рачунања нивоа буке. Утицај буке на човека: Анатомија органа слуха. Аудиторни одговор на звучни стимуланс. Мерење и оцена буке: Мерење параметара буке. Опрема за мерење буке. Мерне технике. Оцена утицаја буке. Предикција буке. Бука у животној средини: Извори буке. Модели за прогнозу буке. Контрола буке: Општи принципи контроле буке. Слабљење буке – општи принципи. Управљане буком – пракса контроле буке.

Практична настава
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са мерењем и оценом буке и вибрација. Поступци мерења буке, избор мерних места, интерпретација и обрада резултата, припрема извештаја. Практично мерење буке. Управљање буком - мере и поступци за њено ограничава-ње: баријере (врсте баријера, принципи израде и избор места за њихово постављање), лична заштитна средства (избор, начин коришћења). Поступци мерења вибрација, избор мерних места, интерпретација и обрада резултата, припрема извештаја. Практична мерења вибрација. Мере и поступци за ограничавање вибрација: конструктивне мере (принципи и начини примене), лична заштитна средства (избор, начин коришћења).

Литература:

  1. Bies A.D., Hansen H.C., (2009) Engineering Noise Control - Theory and practice, Spon Press, ISBN 0-203-87240-1
  2. Everest A.F., Pohlmann C.K., (2009) Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-160333-1
  3. Лилић Н., Цвјетић A. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет,Београд, ISBN 86-7352-105-X.
  4. Прашчевић М., Цветковић Д. (2005) Бука и животној средини, Факултет заштите на раду, Ниш, ISBN: 86-80261-53-X
  5. South T. (2004) Managing Noise and Vibration at Work : A practical guide to assessment, measurement and control, ELSEVIER, Butterworth-Heinemann, ISBN: 0750663421.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијална презентација и интерактивно извођење наставе са практичном демонстрацијом.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -