Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Техника бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Техника бушења и минирања

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са коришћењем експлозивних средстава. Образовни допринос предмета је у познавању искоришћења енергије експлозива у циљу разарања стенске масе при ерксплоатацији минералних сировина.

Исход предмета: Обученост студената - будућих инжењера за руковање експлозивним средствима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, радови на бушењу и радови на минирању. Општи део обрађује историјски развој радова на бушењу и минирању, радну средину и погонску енергију неопходну за израду бушотина. У делу радови на бушењу дају се поступци изаде бушотина, механизам и теоријски принципи разарања стена, затим битни чиниоци који утичу на брзину бушења, алат и прибор за израду бушотина, као и мере заштите при изради бушотина. У делу радови на минирању дате су поделе и дефиниције привредних експлозива, средства и начини иницирања минских пуњења, као и начини испитивања експлозива и средстава за паљење. Даље се обрађује теорија детонације, чиниоци који утичу на брзину детонације, механизам разарања стена, конструкција и израда ударне патроне и начини пуњења бушотина експлозивом. Дати су и поступци и прорачуни одређивања оптималне врсте експлозива и интервала успорења, прорачун специфичне потрошње експлозива.

Практична настава
Погонска енергија. Упознавање са опремом за израду бушотина. Прорачун основних утицајних чинилаца на брзину бушења. Упознавање са средствима за минирање. Прорачун оптималне врсте експлозива и интервала успорења. Прорачун специфичне потрошње експлозива. Практичан рад са средсвима за бушење и минирање на школском руднику на Авали. Теренске вежбе. Обилазак рудника са подземном и рудника са површинском експлоатацијом.

Литература:

  1. С. Трајковић, 2011. Техника бушења и минирања, РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, елаборат, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20
OPO_DR 10

Додатни услови оцењивања: -