Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Систем управљања животном средином

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (V семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Систем управљања животном средином

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања неопходних за решавање проблема заштите животне средине. На овом курсу се стичу знања о начинима решавања проблема угрожавања основних елемената животне средине - ваздух, вода, земљиште, као и упознавање са регулативом везаном за ову проблематику.

Исход предмета: Студент након завршетка овог курса је способан и обучен да учествује у тиму за успостављање, имплементирање, одржавање и побољшање система управљања заштитом животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава: Проблеми заштите животне средине; Преглед узрочника угрожавања животне средине; Извори буке и вибрација; Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине; Стање флоре, фауне, земљишта, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости; Контрола загађења ваздуха; Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја: Контрола загађености површинских вода; Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода; Прерада индустријских отпадних вода: Контрола загађености земљишта; Санација, ремедијација и рекултивација деградираних површина; Заштита од буке и вибрација; Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација; Место и улога мониторинга у заштити животне средине; Системи за мониторинг у животној средини; Аутономни мониторинг системи; Постексплоатациони поступци заштите животне средине; ISO 14001:2005

Практична настава
Практична настава: Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Мере санације, ремедијације и рекултивације деградираног земљишта.

Литература:

  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
  5. Савић, И., Терезија, В., Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002
  6. Николић, Д., Заштита животне средине, Рударско-металуршки факултет, Косовска Митровица, 2001.
  7. Веселиновић, С., Гржетић, И., Ђармати, Ш., Марковић, Д., Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију, Београд, 1995.
  8. ISO 14001:2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, самостални рад и рад у групи уз употребу аудио-визуелних средстава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -