Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Пречишћавање отпадних вода

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пречишћавање отпадних вода

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање неопходног знања о саставу природних вода, настанку отпадних вода и основним физичким, физичкохемијским и биолошким методама које се примењују у процесу третмана вода, а пре свега у пречишћавању отпадних вода (индустријских и комуналних).

Исход предмета: На основу стеченог знања студенти могу да дају технолошка решења, односно пројектују једноставније линије за пречишћавање отпадних вода у зависности од присутних полутаната, применом одговарајућих поступака којима се њихова концентрација своди на законом предвиђене вредности (МДК или GVE) или до квалитета да се могу користити као повратне.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Хемијски састав природних вода. Физичкохемијска анализа. Индустријске отпадне воде. Комуналне отпадне воде. Законска регулатива. Поступци (методе) пречишћавања отпадних вода. Физички (механички) поступци: цеђење, таложење, филтрирање. Аерација. Хемијски поступци: неутрализација; оксидација; редукција. Тест I. Физичкохемијски поступци: коагулација, флокулација, адсорпција, јонска измена, екстракција, реверзна осмоза, флотација. Биолошки поступци:аеробни (биолошка филтрација; активни муљ; аерационе лагуне); анаеробни поступци. Примери линија за пречишћавање индустријских отпадних вода. Примери линија за пречишћавање комуналних отпадних вода. Тест II.

Практична настава
Узимање узорака воде за физичкохемијску анализу (захваћен узорак; средња концентрација и оптерећење; мешовити узорак; скупни узорак). Теренска анализа. Мерење протока воде. Седиментација; брзина таложења. Филтрирање. Неутрализација и таложење. Оксидација редукујућих агенаса у води. Редукција оксидујућих агенаса у води. Пречишћавање воде аерацијом. Пречишћавање воде методом адсорпције (активни угаљ; зеолит) ; јонском изменом (зеолит). Коагулација. Флокулација. Посете погонима за пречишћавање отпадних вода.

Литература:

  1. Degrémont,Техника пречишћавања вода, Грађевинска књига, Београд, 1996.
  2. Д. Љубисављевић, А. Ђукић, Б. Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет, Београд, 2005.
  3. Л. Кнежић, Ј. Барас, Н. Благојевић, М. Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичкохемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Београд 1980.
  4. Ј. Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Београд 1979.
  5. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (editori), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engineering/Math; 4th edition, 2002.
  6. James M. Montgomery, Water Treatment Principles and Design, John Wiley& Sons, 1985.
  7. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006.
  8. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југ.удрж.пивара, Бгд., 1994.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практична настава кроз cамосталан лаб. рад и израду лаб.дневникa

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
10
Практична настава 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -