Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Загађење и заштита ваздуха

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Загађење и заштита ваздуха

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Хемија, Термодинамика

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области загађења и заштите ваздуха.

Исход предмета: Разумевање врста и извора загађења ваздуха. Познавање метода и инструмената за мерење концентрације загађујућих материја у ваздуху и разумевање њиховог утицаја на здравље и животну средину. Упознавање са прописима који регулишу загађење ваздуха. Познавање метеоролошких фактора који утичу на квалитет ваздуха. Познавање метода контроле квалитета ваздуха.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи аерозагађења : Атмосфера и загађење ваздуха, Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења. Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на материјале и струцтуре, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине, Дугорочни ефекти на планету. Мерење и мониторинг аерозагађења : Узорковање ваздуха, Полутанти у ваздуху: анализа и мерење, Мониторинг аерозагађења. Основи метеорологије : Физика атмоспхере, Метеоролошке основе атмосферског загађења, Транспорт и дисперзија полутаната, Моделирање и предикција аерозагађења. Регулаторна контрола аерозагађења : Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле, Организације одговорне за контролу аерозагађења. Инжењерска контрола и управљање процесом аерозагађења : Концепти инжењерске контроле, Уређаји и системи за контролу, Конрола стационарних извора, Контрола мобилних извора.

Практична настава
Методе и инструменти за мерење метеоролошких параметара. Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање и пречишћавање гасова, димова и пара.

Литература:

  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  3. Nicholas P. Cheremisinoff N. (2002) Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-7499-7.
  4. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
  5. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -