Српски | English

Експлоатација нафте и гаса

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Експлоатација нафте и гаса

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: уписана трећа година основних студија

Циљ предмета: Упознавање и едукација студената студијског програма Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду са основним аспектима, карактеристикама и компонентама интегралног процеса експлоатације нафте и гаса, а то су: израда нафтних и гасних бушотина, разрада лежишта нафте и гаса, производња нафте и гаса, сабирање и припрема нафте и гаса, транспорт нафте и гаса и њихова дистрибуција.

Исход предмета: Познавање основа процеса експлоатације нафте и гаса. Оспособљавање студената за познавање и разумевање технологије израде бушотина на нафту и гас, програма и мера заштите животне средине и заштите на раду током процеса бушења, технологије разраде лежишта нафте и гаса са различитим енергетским режимима, карактеристика производног система за експлоатацију нафте и гаса, технологија и метода процеса производње нафте и гаса, технологија сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода и технологија цевоводног транспорта нафте и гаса, програма и мера заштите животне средине током процеса производње и транспорта нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Конвенционални и неконвенционални ресурси нафте и гаса. Резерве и производња нафте и гаса у свету и код нас. Основне карактеристике процеса израде нафтних и гасних бушотина. Анализа утицаја процеса бушења на животну средину. Програм и мере заштите животне средине и заштите на раду током процеса израде бушотина. Основне карактеристике и елементи лежишта нафте и гаса, нафтних и гасних поља. Петрофизичке особине колектор стена и особине флуида. Типови енергетских режима и степен искоришћења лежишта нафте и гаса. Методе одређивања резерви нафте и гаса. Карактеристике прозводног система за експлоатацију нафте и гаса. Опремање нафтних и гасних бушотина. Еруптивна метода експлоатације нафте и гаса. Механичке методе експлоатације нафте и гаса. Анализа утицаја процеса производње нафте и гаса на животну средину. Карактеристике система сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Технологије цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и са поља до рафинерија, односно потрошача. Анализа утицаја транспорта нафте и гаса на животну средину.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђена је мултимедијална презентација практичних примера и семинарских радова

Литература:

  1. Технологија бушења са пројектовањем,Ренато Бизјак, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад. 2004.
  2. Разрада лежишта угљиководика, Сечен J., Рударско-нафтно- геолошки факултет, Загреб, 2002.
  3. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ISBN 86-7352-024-X
  4. Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Прстојевић Б.,Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
  5. Цевоводни транспорт нафте и гаса, Прстојевић Б.,Рударско-геолошки факултет, Београд, 1998

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Мултимедијална и интерактивна предавања, презентације семинарских радова и практичних примера

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Колоквијуми 25
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -